Năm 2013 là năm gia đình Việt Nam

Ngày 19 tháng 02 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có công văn số: 251/TTg-KGVX về việc lấy năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam, trên cơ sở đề nghị của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (văn bản số 14/CV-ĐCT ngày 07 tháng 01 năm 2013) và ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 401/BVHTTDL-GĐ ngày 01 tháng 02 năm 2013) về việc lấy năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý lấy năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam, làm chủ đề chỉ đạo tổ chức các hoạt động xây dựng gia đình.

2. Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành liên quan tổ chức những hoạt động thích hợp, cụ thể và thiết thực nhân Năm Gia đình Việt Nam 2013, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Với nội dung và tầm quan trọng công tác gia đình năm 2013 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình năm 2013, CHỦ ĐỀ: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, hạnh phúc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cụ thể hóa các nội dung trọng tâm và xây dựng kế hoạch hướng dẫn công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2013 với các nội dung cụ thể nhằm mục đích thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về gia đình. Trên cơ sở giúp cho cán bộ từ tỉnh, huyện đến các xã, phường, thị trấn nắm cơ bản về vị trí, vai trò của công tác gia đình trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay.

Từ đó, cán bộ các cấp tham mưu cho cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đưa công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình vào Nghị quyết, chương trình hoạt động hàng năm. Tham mưu Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa đưa các tiêu chí về các hoạt động có liên quan đến gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong việc gắn kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với phát triển văn hóa nông thôn; xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Một số nội dung trọng tâm công tác gia đình năm 2013:

1. Tham mưu, xây dựng, ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (gọi tắt là Quyết định số 629/QĐ-TTg), Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (gọi tắt là Nghị quyết số 81/NQ-CP), Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình (gọi tắt là Nghị định số 02/2013/NĐ-CP).

2. Tổ chức tốt các hoạt động thực hiện nhiệm vụ đột phá "Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của việc nhân rộng mô hình can thiệp làm giảm tình trạng bạo lực gia đình ở địa bàn ấp, tổ NDTQ, tổ dân phố".

3. Đẩy mạnh các hoạt động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình; các hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị biểu dương, khen thưởng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình toàn quốc dự kiến tổ chức trong quý III năm 2013.

4. Tập trung nội dung truyền thông theo chủ đề chính: xây dựng gia đình gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động truyền thông, đảm bảo sâu, rộng về nội dung, đa dạng về hình thức, phong phú về đối tượng và hướng ưu tiên truyền thông cho nhóm nam giới tham gia xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức các chiến dịch truyền thông trọng điểm, tập trung vào dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).

5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động năm 2013 thuộc "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam, giai đoạn 2010-2020".

6. Tiếp tục tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp về công tác gia đình với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Người cao tuổi; Công đoàn Viên chức; đẩy mạnh hoạt động phối hợp các cơ quan, ban ngành trong xây dựng văn bản chính sách về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

7. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp.

8. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

9. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

10. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình./.

                               (ST)
 

 

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay581
mod_vvisit_counterTất cả2854026

Hiện có 41 khách Trực tuyến