Thế hệ thứ nhất 
I-1Thủy tổ Bùi Lạo Nhất Lang , Họ Bùi Tùng Ảnh
 Ông có vợ là: ...(Không ghi chép)
 Các con
 
 
Thế hệ thứ hai 
 Ông có vợ là: Hà Thị Dần
 Các con
 
 
Thế hệ thứ ba 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Quyên
 Các con
 
 
Thế hệ thứ tư 
 Ông có vợ là: Phan Thị Cung
 Các con
 
 
Thế hệ thứ năm 
 Ông có vợ là: Trần Thị Phân
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Trần Thị Duệ
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: ... (không ghi chép)
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Võ Thị Tuấn
 Các con
 
 
Thế hệ thứ sáu 
 Ông có vợ là: Phạm Thị Triển
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Trần Thị Vệ
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Bà Liễu
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Tâm
 Các con
 
 
Thế hệ thứ bảy 
 Ông có vợ là: Phan Thị Lan
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Hạ
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: ... (không ghi chép)
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: ...(không ghi chép)
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: ...(không ghi chép)
 Các con
 
 
Thế hệ thứ tám 
 Ông có vợ là: Trần Thị Thơm
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Võ Thị Đăng
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: ... (Không ghi chép)
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Điệt
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: ...(không ghi chép)
 Các con
 
 
Thế hệ thứ chín 
 Ông có vợ là: ...(không ghi chép)
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Học
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Lê Thị Đổ
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Trần Thị Thẩm
 Các con
 
 
Thế hệ thứ mười 
 Ông có vợ là: ...Người cùng làng (không ghi chép)
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Mai Thị Trình
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Vinh
 
 Ông có vợ là: Kiều Thị Sánh
 Các con
 
 
Thế hệ thứ mười một 
 Ông có vợ là: Phan Thị Tựu
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Lê Thị Quán
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Mai thi Ứng
 
 Ông có vợ là: Mai Thị Hoan
 Các con
 
 
Thế hệ thứ mười hai 
 Ông có vợ là: Thái Thị Đế
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Lê Thị Dác
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Trần Thị Hâm
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Võ Thị Phổ
 Các con
   Ông có vợ là: Phan Thị Viện
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Đang
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Võ Thị Miễn
 Các con
 
 Ông có vợ là: Võ Thị Ngung
 Các con
 
 Ông có vợ là: Võ Thị Thanh ,
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Chuyên
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Như
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Trần Thị Hằng Tam
 Các con
 
 
Thế hệ thứ mười ba 
 Ông có vợ là: Mai Thị Thước
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Bùi Thị Chính
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Như
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Dương Thị Khánh
 Các con
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Liên ,
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Trực
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Bùi Thị Hằng Nhất
 Các con
 
 Ông có vợ là: ?
 Các con
 
 
Thế hệ thứ mười bốn 
 Ông có vợ là: Mai Thị Lượng
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Đoàn Thị Duyên
 Các con
 
 Ông có vợ là: Đoàn Thị Bến ,
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Tinh
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Võ Thị Thân
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Toản ,
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Đinh Thị Hữu
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: ... (không ghi chép)
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phạm Thị Khương
 Các con
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Tính
 Các con
 
 Ông có vợ là: Lê Thị Phúc
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phạm Thị Uy
 Các con
 
 
Thế hệ thứ mười lăm 
 Ông có vợ là: Vũ Thị Liễu
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Sự
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: ?
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: ?
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: ...(không ghi chép)
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: ...(không ghi chép)
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Thị Tuy
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: ...(không ghi chép)
 Các con
 
 
 Các con
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Bốn ,
 
 
 Ông có vợ là: Trần Thị Thòa
 Các con
 
 Ông có vợ là: Bà Dân
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phạm Thị Khoáng
 Các con
 
 Ông có vợ là: Lê Thị Út
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: ?
 Các con
 
 
Thế hệ thứ mười sáu 
 Ông có vợ là: Vũ Thị Đoan
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: ?
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Dương Thị Hoe
 Các con
   Ông có vợ là: Lê Thị Kỷ
 
 
 Ông có vợ là: "
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Võ Thị Bành ,
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Võ Thị Trựu
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Sáu
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: ...(không ghi chép)
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phạm Thị Yên
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Lê Thị Đích
 Các con
 
 
 Các con
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Ba
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Bé
 Các con
 
 Ông có vợ là: Hồ Thị Ngợi
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Hồ Thị Ty
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: PhanThị Năm
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Năm
 
 Ông có vợ là: Trần Thị Tám
 Các con
 
 
Thế hệ thứ mười bảy 
 Ông có vợ là: Phan Thị Tứ
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Hạnh
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Năm
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Thân
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Dương Thị Xuyến
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Bốn
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Thuận
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Võ Thị Nga
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Trần Thị Em
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Lê Thị Đích
 Các con
 
 Ông có vợ là: Nghiêm Thị Bảy
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Trần Thị Chín
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Trần Thị Ba
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Hai
 Các con
 
 
Thế hệ thứ mười tám 
 Ông có vợ là: Trần Thị Thủy
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Kiều Thị Tỵ
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Lê Thị Ngọ
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Trần Thị Như
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Đoàn Thị Tính.
 Các con
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Liễu
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: ?
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Lê Thị Cháu
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Lê Thị Khương
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Lý
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Cát
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Kim Chi
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Yên
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phạm Thị Thu Cúc
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Thái Thị Phượng
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Đinh Thị Toàn
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Sâm
 
 Ông có vợ là: Bùi Thị Sáu (đã li hôn)
 Các con
   Ông có vợ là: Nguyễn Thị Thanh Tâm
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Út (đã li hôn)
 Các con
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Phương Anh
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Trần Thị An
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Kim Trâm
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phạm Thị Hợi
 Các con
 
 
Thế hệ thứ mười chín 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Thủy
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Kiều Trang
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Mai Thị Hoa
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Hoàng Thị Loan
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Hương
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Hồng
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Dương Tú Vân
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Huyền
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Lê Thị Quý
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Đinh Thị Liễu
 Các con
 XX-20Bùi Đình Qua Đời thứ 19, Chi 4-11, Họ Bùi Tùng Ảnh, sinh 1990, chết 1990
 
 Ông có vợ là: Bùi Thị Toàn
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Dương Thị Cúc
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Trần Thị Hương
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Trịnh Kim Thanh
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyên Thị Hiên
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thu Bình
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Hà Thị Huyền
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Lê Thị Phương
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Đỗ Phương Hoài Bắc
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Thu Huyền
 Các con
 
 
 
Lần cập nhật cuối: 1 Tháng 10 2011
Joaktree 1.2.9 (2009-2019)