Thế hệ thứ nhất 
I-1Tổ khảo Bùi Nham , Đời thứ 12, Chi 1-11, Họ Bùi Tùng Ảnh
 Ông có vợ là: Võ Thị Phổ
 Các con
   Ông có vợ là: Phan Thị Viện
 
 
Thế hệ thứ hai 
 Ông có vợ là: Mai Thị Thước
 Các con
 
 
Thế hệ thứ ba 
 Ông có vợ là: Mai Thị Lượng
 Các con
 
 
Thế hệ thứ tư 
 Ông có vợ là: Vũ Thị Liễu
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Sự
 Các con
 
 
Thế hệ thứ năm 
 Ông có vợ là: Vũ Thị Đoan
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: ?
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Dương Thị Hoe
 Các con
   Ông có vợ là: Lê Thị Kỷ
 
 
Thế hệ thứ sáu 
 Ông có vợ là: Phan Thị Tứ
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Hạnh
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Năm
 Các con
 
 
Thế hệ thứ bảy 
 Ông có vợ là: Trần Thị Thủy
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Kiều Thị Tỵ
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Lê Thị Ngọ
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Trần Thị Như
 Các con
 
 
Thế hệ thứ tám 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Thủy
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Kiều Trang
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Mai Thị Hoa
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Hoàng Thị Loan
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Hương
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Hồng
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Dương Tú Vân
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Huyền
 Các con
 
 
Lần cập nhật cuối: 10 Tháng 10 2011
Joaktree 1.2.9 (2009-2019)