Thế hệ thứ nhất 
I-1Tổ khảo Bùi Đô , Đời thứ 12, Chi 2-11, Họ Bùi Tùng Ảnh
 Ông có vợ là: Phan Thị Đang
 Các con
 
 
Thế hệ thứ hai 
 Ông có vợ là: Bùi Thị Chính
 Các con
 
 
Lần cập nhật cuối: 10 Tháng 10 2011
Joaktree 1.2.9 (2009-2019)