Thế hệ thứ nhất 
I-1Tổ khảo Bùi Diệp , Đời thứ 12, Chi 3-11, Họ Bùi Tùng Ảnh
 Ông có vợ là: Võ Thị Miễn
 Các con
 
 Ông có vợ là: Võ Thị Ngung
 Các con
 
 Ông có vợ là: Võ Thị Thanh ,
 Các con
 
 
Thế hệ thứ hai 
 Ông có vợ là: Phan Thị Như
 Các con
 
 
Thế hệ thứ ba 
 Ông có vợ là: Đoàn Thị Duyên
 Các con
 
 Ông có vợ là: Đoàn Thị Bến ,
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Tinh
 Các con
 
 
Lần cập nhật cuối: 10 Tháng 10 2011
Joaktree 1.2.9 (2009-2019)