Thế hệ thứ nhất 
I-1Tổ khảo Bùi Sum , Đời thứ 12, Chi 4-11, Họ Bùi Tùng Ảnh
 Ông có vợ là: Phan Thị Chuyên
 Các con
 
 
Thế hệ thứ hai 
 Ông có vợ là: Dương Thị Khánh
 Các con
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Liên ,
 Các con
 
 
Thế hệ thứ ba 
 Ông có vợ là: Võ Thị Thân
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Toản ,
 Các con
 
 
Thế hệ thứ tư 
 Ông có vợ là: ?
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: ?
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: ...(không ghi chép)
 Các con
 
 
Thế hệ thứ năm 
 Ông có vợ là: "
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Võ Thị Bành ,
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Võ Thị Trựu
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Sáu
 Các con
 
 
Thế hệ thứ sáu 
 Ông có vợ là: Phan Thị Thân
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Dương Thị Xuyến
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Bốn
 Các con
 
 
Thế hệ thứ bảy 
 Ông có vợ là: Đoàn Thị Tính.
 Các con
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Liễu
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: ?
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Lê Thị Cháu
 Các con
 
 
Thế hệ thứ tám 
 Ông có vợ là: Lê Thị Quý
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Đinh Thị Liễu
 Các con
 IX-5Bùi Đình Qua Đời thứ 19, Chi 4-11, Họ Bùi Tùng Ảnh, sinh 1990, chết 1990
 
 Ông có vợ là: Bùi Thị Toàn
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Dương Thị Cúc
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Trần Thị Hương
 Các con
 
 
Thế hệ thứ chín 
 Ông có vợ là: Phùng Thị Báu
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Võ Thị Thanh Bình
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Bùi Thị Hoài Việt
 Các con
 
 
Lần cập nhật cuối: 10 Tháng 10 2011
Joaktree 1.2.9 (2009-2019)