Thế hệ thứ nhất 
I-1Tổ khảo Bùi Lãng , Đời thứ 12, Chi 5-11, Họ Bùi Tùng Ảnh
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Như
 Các con
 
 
Thế hệ thứ hai 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Trực
 Các con
 
 
Thế hệ thứ ba 
 Ông có vợ là: Đinh Thị Hữu
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: ... (không ghi chép)
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Tính
 Các con
 
 Ông có vợ là: Lê Thị Phúc
 Các con
 
 Ông có vợ là: Phạm Thị Khương
 Các con
 
 
Thế hệ thứ tư 
 Ông có vợ là: ...(không ghi chép)
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Thị Tuy
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: ...(không ghi chép)
 Các con
 
 
 Các con
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Bốn ,
 
 
 Ông có vợ là: Bà Dân
 Các con
 
 Ông có vợ là: Trần Thị Thòa
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Lê Thị Út
 Các con
 
 Ông có vợ là: Phạm Thị Khoáng
 Các con
 
 
Thế hệ thứ năm 
 Ông có vợ là: ...(không ghi chép)
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phạm Thị Yên
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Lê Thị Đích
 Các con
 
 
 Các con
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Ba
 
 
 Ông có vợ là: Hồ Thị Ty
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Hồ Thị Ngợi
 Các con
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Bé
 Các con
 
 
Thế hệ thứ sáu 
 Ông có vợ là: Phan Thị Thuận
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Võ Thị Nga
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Trần Thị Em
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nghiêm Thị Bảy
 Các con
 
 Ông có vợ là: Lê Thị Đích
 Các con
 
 
Thế hệ thứ bảy 
 Ông có vợ là: Lê Thị Khương
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Lý
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Kim Chi
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phan Thị Yên
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phạm Thị Thu Cúc
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Cát
 Các con
 
 
Thế hệ thứ tám 
 Ông có vợ là: Trịnh Kim Thanh
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyên Thị Hiên
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thu Bình
 Các con
 
 
Thế hệ thứ chín 
 Ông có vợ là: Bùi Lan Hương
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Võ Thu Hương
 Các con
 
 
Lần cập nhật cuối: 10 Tháng 10 2011
Joaktree 1.2.9 (2009-2019)