Thế hệ thứ nhất 
I-1Tổ khảo Bùi Đình Trữ Đời thứ 12, Chi 6-11, Họ Bùi Tùng Ảnh
 Ông có vợ là: Trần Thị Hằng Tam
 Các con
 
 
Thế hệ thứ hai 
 Ông có vợ là: ?
 Các con
 
 Ông có vợ là: Bùi Thị Hằng Nhất
 Các con
 
 
Thế hệ thứ ba 
 Ông có vợ là: Phạm Thị Uy
 Các con
 
 
Thế hệ thứ tư 
 Ông có vợ là: ?
 Các con
 
 
Thế hệ thứ năm 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Năm
 
 Ông có vợ là: PhanThị Năm
 
 Ông có vợ là: Trần Thị Tám
 Các con
 
 
Thế hệ thứ sáu 
 Ông có vợ là: Trần Thị Chín
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Trần Thị Ba
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Hai
 Các con
 
 
Thế hệ thứ bảy 
 Ông có vợ là: Thái Thị Phượng
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Đinh Thị Toàn
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Sâm
 
 Ông có vợ là: Bùi Thị Sáu (đã li hôn)
 Các con
   Ông có vợ là: Nguyễn Thị Thanh Tâm
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Phương Anh
 Các con
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Út (đã li hôn)
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Trần Thị An
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Kim Trâm
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Phạm Thị Hợi
 Các con
 
 
Thế hệ thứ tám 
 Ông có vợ là: Hà Thị Huyền
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Lê Thị Phương
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Đỗ Phương Hoài Bắc
 Các con
 
 
 Ông có vợ là: Nguyễn Thị Thu Huyền
 Các con
 
 
Joaktree 1.2.9 (2009-2019)